Logo - Horne Efterskole

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Horne Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1 Horne Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2 Horne Højskole blev oprettet i 1891 og ændret i 1954 til kombineret høj- og efterskole, i 1967 til ungdomshøjskole, i 1970 til efterskole for 16-18 årige og i 2002 til efterskole for 15-18 årige.
Horne Efterskole har hjemsted i Horne sogn, Hjørring Kommune.

Stk. 3 Horne Efterskole ejer ejendommene matr. nr. 8 P, 9 AL og 9 R alle af Horne og Horne Terp, beliggende Højskolevej 1, 2, 3, 4, 5 og 6 Horne, 9850 Hirtshals.

Stk. 4 Det er Horne Efterskoles formål – på folkekirkens grund og inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler – at drive efterskole, der i sin formidling og hele virke er forankret i et kristent livs- og menneskesyn. Horne Efterskole har et bredt folkekirkeligt bagland i Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, KFUM og KFUK i Danmark, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund FDF, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, KFUMs Idrætsforbund og Horne sogns menighedsråd. Det er Horne Efterskoles mål, at eleverne gennem undervisning og samvær møder en livsoplysning, som giver menneskelig modning, øgede kundskaber og udvikler ansvarlighed, selvstændighed og samarbejdsevne. Eleverne skal møde et kristent livs- og menneskesyn, så de modnes til selv at tage stilling til tilværelsens mange spørgsmål.

Stk. 5 Horne Efterskoles værdigrundlag:
Horne Efterskole bygger på et kristent livs- og menneskesyn.
Horne Efterskole er en kulturåben skole.
Horne Efterskole har livsoplysning som en bærende tanke for hele skolens virke.
Horne Efterskoles værdigrundlag er uddybet i bilaget til vedtægten.

§ 2. Repræsentantskab

Stk. 1 Repræsentantskabet består af de personer, der udpeges som anført i § 2, stk. 2.

Stk. 2 Repræsentantskabet er sammensat på følgende måde:
 A. Kredsforbund 8 under Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark udpeger 3 repræsentantskabsmedlemmer.
 B. Det årlige stormøde i Distrikt Nord under KFUM og KFUK i Danmark udpeger 3 repræsentantskabsmedlemmer.
 C. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund FDF, Nordvendsyssel Interessenetværk udpeger 3 repræsentantskabsmedlemmer.
 D. Distriktsrådet for KFUM-Spejderne i Danmark, Vest-Vendsyssel distrikt udpeger 3 repræsentantskabsmedlemmer.
 E. Distriktsrådet for De grønne pigespejdere, Region Skagerrak udpeger 3 repræsentantskabsmedlemmer.
 F. Bestyrelsen for Horne KFUM Idrætsforening under KFUMs Idrætsforbund udpeger 3 repræsentantskabsmedlemmer.
 G. Horne sogns menighedsråd udpeger 1 repræsentantskabsmedlem.
 H. Horne Efterskoles Elev- og Venneforening udpeger 5 repræsentantskabsmedlemmer.
 I. Medlemmer af Horne Efterskoles bestyrelse jfr. § 5, stk. 1.
 J. Repræsentantskabet kan udpege indtil 3 repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 3 Alle medlemmer af repræsentantskabet skal være myndige.

Stk. 4 Medlemskab giver adgang til, på repræsentantskabsmødet, at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5 Horne Efterskoles årsrapport udleveres/sendes til medlemmerne af repræsentantskabet fra skolen senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Horne Efterskoles drift

Stk. 1 Horne Efterskoles drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling samt eventuelt ved private tilskud.

Stk. 2 Horne Efterskoles midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3 Overskud ved Horne Efterskoles drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Repræsentantskabsmødet

Stk. 1 Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2 Hver af de i § 2 stk. 2 afsnit A – H nævnte organisationer kan udpege personlige stedfortrædere, som kan deltage i repræsentantskabsmødet, som fuldgyldig repræsentant i tilfælde af repræsentantskabsmedlemmets fravær. Stedfortrædere for de i stk. 2 afsnit I anførte medlemmer, er de af repræsentantskabet valgte suppleanter jfr. § 5 stk. 2.
Senest 15. marts meddeles til Horne Efterskole de i § 2, stk. 2 afsnit A – H nævnte organisationer hvem, der er repræsentanter og stedfortrædere, såfremt der har fundet nyudpegning sted.

Stk. 3 Skolens forstander og øvrige medarbejdere kan deltage i repræsentantskabsmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 4 Repræsentantskabet vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 5 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forstanderens beretning
Godkendelse af den reviderede årsrapport
Indkomne forslag
Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt valg af suppleanter
Eventuel nyudpegning af indtil 3 repræsentantskabsmedlemmer
Eventuelt

Stk. 6 Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den forudgående 15. marts. Forslag bekendtgøres for medlemmerne sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Stk. 7 Kandidatforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts og præsenteres i en kandidatbeskrivelse, som bekendtgøres for medlemmerne sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Stk. 8 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan der stemmes på maksimalt det antal personer, der skal vælges til bestyrelsen og som suppleanter.

Stk. 9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20 pct. af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.
Det indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsordenen.

Stk. 10 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 2 og § 13, stk. 1.

Stk. 11  5 repræsentantskabsmedlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 12 Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på Horne Efterskole.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1  Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 6 er valgt på repræsentantskabsmødet, heraf skal mindst en tredjedel være valgt blandt repræsentantskabets medlemmer. Et medlem udpeges af Horne Efterskoles Elev- og Venneforening.
Repræsentantskabet kan vælge personer til bestyrelsen, som ikke inden valget er medlemmer af repræsentantskabet.
Bestyrelsen supplerer sig ved konstitueringen med 2 stemmeberettigede medlemmer med særlige kompetencer.

Stk. 2  Bestyrelsens 6 repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Genvalg kan ske.
Repræsentantskabet vælger 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen og tiltræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

Stk. 3  Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller suppleanter og kan ikke deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4  Forstanderen, viceforstanderen og et medlem valgt af skolens medarbejderråd deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 5  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark.

Stk. 6  Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte samt sekretær.

Stk. 7  Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1   Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Horne Efterskole og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2  Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger viceforstanderen og de faste lærere efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3  Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4  Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5  Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6  Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7  Bestyrelsen godkender en plan for Horne Efterskoles årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8  Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om Horne Efterskoles nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1  Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2  Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3  Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på Horne Efterskole. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4   Protokollen underskrives senest på efterfølgende møde. Det skal fremgå af protokollen, hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt.

Stk. 5  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 6  Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Et bestyrelsesmedlem har pligt til at oplyse om eventuel inhabilitet.

Stk. 7  En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller Horne Efterskoles interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 8  Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 9  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Horne Efterskoles gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 10  Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Horne Efterskoles daglige ledelse

Stk. 1  Den daglige ledelse af Horne Efterskole varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2  Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3  Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af Horne Efterskole.

Stk. 4  Forstanderen ansætter og afskediger det tekniske og administrative personale. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af viceforstanderen og de faste lærere.

Stk. 5  Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1  Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2  Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3  Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:
Ændringer i skolens formålsparagraf og vedtægter.
Forslag til nybygninger og ombygninger.
Ansættelse og afskedigelse af forstander/viceforstander.
Skolens regnskab og budget.

Stk. 4  Medarbejderrådet træffer beslutning i følgende sager:
Konstituerer sig selv med en formand og en repræsentant i skolens bestyrelse.
Fastsætter selv sin forretningsorden.
Om disse beslutninger skal der gives bestyrelsen underretning.
Øvrige samarbejdsopgaver er nævnt i den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem bestyrelsen og medarbejderrådet.

§10. Regnskab og revision

Stk. 1  Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 1. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2  Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for repræsentantskabsmødet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3  Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1  Horne Efterskole tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening.

Stk. 2  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1  Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Stk. 2  Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves (jvf. dog § 12, stk. 3), at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er repræsenteret, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er mindre end halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne repræsenteret, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde.
Dette repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første repræsentantskabsmøde, og forslaget kan da vedtages med simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer, uden hensyn til det repræsenterede antal repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 3  Ændring af vedtægternes formålsbestemmelse (§ 1, stk. 4 og § 1, stk. 5) skal vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 4  Ændringer, der skal indføjes i vedtægten som konsekvens af en ændring af lov om frie kostskoler eller regler udstedt i henhold til denne lov, kan vedtages i bestyrelsen uden forelæggelse for repræsentantskabsmødet.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1  Beslutning om Horne Efterskoles nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2  Ophører Horne Efterskole med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3  Nedlægges Horne Efterskole, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af Horne Efterskoles aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5  Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler og som bygger på et kristent livs- og menneskesyn.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet

for § 1, stk. 4 og 5, den 18/4 2007,
for § 1 – § 13, den 28/4 2008,
og for § 2, stk. 1, 3 og 5, § 4, stk. 5, § 5, stk. 1, 6 og 7, § 6, stk. 5 og 6, § 7, stk. 4, § 10, stk. 1 og 2, § 12, stk. 4, samt § 13, stk. 3, den 23/4 2009.

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Vedtægterne er vedtaget på repræsentantskabsmøde den 23. april 2009. De er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 12. maj 2009 og er offentliggjort på hjemmesiden den 20. maj 2009.

"Hvert møde med et menneske rummer muligheden for en ny begyndelse"

Hannah Arendt

Scroll to Top