Logo - Horne Efterskole

Støtte

På Horne efterskole kan vi give særlig støtte på flere måder

Vi deler typisk vores støtte ind i følgende kategorier:

 • Faglig støtte
 • Social støtte
 • Dansk som andetsprog

Faglig støtte

Den faglige støtte søges gennem statslige støttemidler, inklusion eller specialpædagogisk støtte(SPS). Det afdækkes enten gennem opstartssamtale, eller når vi lærer dig bedre at kende. Det er skolens lærere, der står for at støtte din faglige udvikling, sommetider i timerne, andre gange på andre tidspunkter i løbet af dagen.

Vi bruger støttetimerne på følgende måde:

 • Undervisning af enkeltelever med særlig mulighed for at forklare, uddybe og støtte opgaveløsning.
 • Opfølgning på eleven med fagligt efterslæb.
 • Den faglige støtte kan anvendes til at have to undervisere på i nogle undervisningssituationer.
 • Oprettelse af fag med særligt fagligt fokus(ordblindhed, dansk som andetsprog og lignende). 
 • Skolen tilbyder lektiecafe 4 gange om ugen, her hjælper underviseren dig med opgaver.

Social støtte

Social støtte søges ved din hjemkommune, hvis et eller flere af nedenstående kriterier opfyldes. Det vil typisk være din kontaktlærer og vores trivselsteam der hjælper dig i det daglige og ved en eller flere ugentlige samtaler. Oftest er der i sådanne tilfælde et udvidet samarbejde mellem hjemmet og efterskolen.

 • Hvis det er svært at håndtere daglige aktiviteter, der en del at efterskolen, i sådan et omfang at det går ud over elevens trivsel.
 • Du har brug for hjælp til at danne overblik over de fremtidige aktiviteter, der er en del at efterskolen.
 • Der er udfordringer i forhold til den hverdag der er på en efterskole, som adskiller sig fra den hverdag du kender . 
 • Udfordringer der gør at fremmøde, eller deltagelse i fag og aktiviteter, på efterskolen er en udfordring. 
 • Lavt selvværd eller trivsel, der kan påvirke muligheden for at gennemføre et efterskoleophold.
 • Du har en diagnose, eller tilsvarende behov, der kræver særlige hensyn og giver udfordringer i den sociale trivsel på efterskolen.

Dansk som andetsprog

Har du dansk som andetsprog(DSA) er der forskellige måder vi kan støtte dig på. For at fremme integrationen i gruppen og for bedst muligt at udvikle dine sproglige færdigheder, tror vi på at du skal omgives af flest mulige der taler dansk.

Rent fagligt er DSA-undervisningen integreret i alle timer. Du bliver, gennem vores niveaudeling, placeret på de hold der passer til netop dit niveau. Derudover vil der være mulighed for dagligt at få ekstra støtte i vores lektiecafe. I år hvor behovet for ekstra undervisning i DSA er stort, opretter vi særlige hold for dette.

Alle elever går til FP9/FP10.

Scroll to Top